Juridische informatie

1. Presentatie van de site.

Overeenkomstig artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, worden de gebruikers van de site capital-placement.info geïnformeerd over de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de oprichting en het toezicht op de site:

Eigenaar : Absolute Digital média , 9 Springfield lyons benadering Chelmsford , Essex, CM2 5LB
Schepper: : Absolute Digital média
Publicatiemanager: : Absolute Digital média – digilead.web@gmail.com

De persoon die verantwoordelijk is voor de publicatie is een natuurlijke of rechtspersoon.
Webmaster : Absolute Digital média – digilead.web@gmail.com
Verblijf : OVH – 2 rue Kellermann, 59100 Roubaix - France
Kredieten : Het model van de wettelijke vermeldingen wordt aangeboden door Subdelirium.com Wettelijke vermeldingen


2. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de site en de aangeboden diensten.

Het gebruik van de site capital-placement.info houdt de volledige aanvaarding in van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd of aangevuld. De gebruikers van de site capital-placement.info worden dan ook uitgenodigd om ze regelmatig te raadplegen.

 

Deze site is normaal gesproken te allen tijde toegankelijk voor gebruikers. Een onderbreking voor technisch onderhoud kan echter worden beslist door Capital Placement, dat dan zal trachten de gebruikers vooraf te informeren over de data en tijdstippen van de interventie.

 

De site capital-placement.info wordt regelmatig bijgewerkt door Diglead. Op dezelfde manier kunnen de wettelijke vermeldingen te allen tijde worden gewijzigd: ze zijn echter bindend voor de gebruiker die wordt uitgenodigd om er zo vaak mogelijk naar te verwijzen om ze te lezen.

 

3. Beschrijving van de geleverde diensten.

Het doel van de site capital-placement.info is om informatie te verstrekken over alle activiteiten van de onderneming.

 

Capital Placement streeft ernaar om de informatie op de site capital-placement.info zo accuraat mogelijk weer te geven. Zij kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor omissies, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de actualisering, ongeacht of deze te wijten zijn aan haar eigen schuld of die van de derde partners die haar deze informatie verstrekken.

 

Alle informatie die op de site capital-placement.info wordt vermeld, is indicatief en zal waarschijnlijk verder evolueren. Bovendien is de informatie op de site capital-placement.info niet volledig. Het is onderhevig aan wijzigingen die zijn aangebracht sinds het online werd gezet.

 

4. Contractuele beperkingen op technische gegevens.

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie.

 

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe de site te bezoeken met behulp van recente, virusvrije apparatuur en met een up-to-date browser van de laatste generatie.

 

5. Intellectuele eigendom en namaak.

Capital Placement is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de site, in het bijzonder de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo's, pictogrammen, geluiden, software.

 

Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of procédé, is verboden, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming van : Nieuwsplaatsing.

 

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of van de elementen die hij bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en worden vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

 

6. Beperkingen van de aansprakelijkheid.

Capital Placement kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe en indirecte schade aan de apparatuur van de gebruiker, bij toegang tot de site capital-placement.info, en als gevolg van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties aangegeven in punt 4, of van het optreden van een bug of incompatibiliteit.

Capital Placement kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals bijvoorbeeld een marktverlies of verlies van kansen) als gevolg van het gebruik van de site capital-placement.info.

Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactruimte) zijn beschikbaar voor gebruikers. Capital Placement behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, elke inhoud die in deze ruimte is geplaatst en die in strijd is met de wetgeving die van toepassing is in Frankrijk, in het bijzonder de bepalingen met betrekking tot de bescherming van gegevens, te verwijderen. Indien nodig behoudt Capital Placement zich ook de mogelijkheid voor om de burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in twijfel te trekken, in het bijzonder in geval van een bericht van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische aard, ongeacht het gebruikte medium (tekst, foto, enz.).

 

7. Beheer van persoonlijke gegevens.

In Frankrijk worden de persoonsgegevens met name beschermd door de wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, de wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het wetboek van strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.

 

Bij gebruik van de capital-placement.info site kan het volgende worden verzameld: de URL van de links waarmee de gebruiker toegang heeft gekregen tot de capital-placement.info site, de toegangsprovider van de gebruiker, het Internet Protocol (IP) adres van de gebruiker.

 

In ieder geval verzamelt Capital Placement alleen persoonlijke informatie over de gebruiker voor de behoefte aan bepaalde diensten die door de site capital-placement.info worden aangeboden. De gebruiker verstrekt deze informatie met volledige kennis van zaken, vooral wanneer hij deze zelf invoert. Vervolgens wordt aan de gebruiker van de site capital-placement.info de verplichting opgelegd om deze informatie al dan niet te verstrekken.

 

In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 38 en volgende van de wet 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de verwerking van gegevens, bestanden en vrijheden, heeft elke gebruiker het recht om de hem betreffende persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en zich daartegen te verzetten, door een schriftelijk en ondertekend verzoek in te dienen, vergezeld van een kopie van het identiteitsdocument met de handtekening van de houder, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden gestuurd.

 

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de site capital-placement.info wordt zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, geruild, overgedragen, afgestaan of verkocht op welke drager dan ook aan derden. Alleen de hypothese van de terugbetaling van Capital Placement en zijn rechten zou de overdracht van de genoemde informatie aan de eventuele koper mogelijk maken, die op zijn beurt gebonden zou zijn aan dezelfde verplichting tot behoud en wijziging van de gegevens ten opzichte van de gebruiker van de site capital-placement.info.

 

De site is niet aangemeld bij de CNIL omdat deze geen persoonlijke informatie verzamelt.

 

De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

 

8. Hypertekstlinks en cookies.

De site capital-placement.info bevat een aantal hypertekstlinks naar andere sites, opgezet met toestemming van Capital Placement. Capital Placement heeft echter geen mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te controleren en zal hiervoor dan ook geen enkele verantwoordelijkheid nemen.

 

De navigatie op de site capital-placement.info zal waarschijnlijk de installatie van cookie(s) op de computer van de gebruiker veroorzaken. Een cookie is een klein bestand, waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar waarin informatie over de navigatie van een computer op een site wordt opgeslagen. De gegevens die op deze manier worden verkregen, zijn bedoeld om de latere navigatie op de site te vergemakkelijken, en zijn ook bedoeld om verschillende maatregelen te nemen om het bezoek aan de site te vergemakkelijken.

 

Weigering om een cookie te installeren kan leiden tot de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot bepaalde diensten. De gebruiker kan zijn computer echter op de volgende manier configureren om de installatie van cookies te weigeren:

 

Onder Internet Explorer: gereedschapstabblad (tandwielpictogram in de rechterbovenhoek) / internetopties. Klik op Vertrouwelijkheid en kies Blokkeer alle cookies. Valideer op Ok.

 

Onder Firefox: klik bovenin het browservenster op de knop Firefox en ga vervolgens naar het tabblad Opties. Klik op het tabblad Privacy.
Stel de Bewaarregels in op: gebruik aangepaste instellingen voor de geschiedenis. Schakel het eindelijk uit om de cookies uit te schakelen.

 

Onder Safari: Klik op het menupictogram (gesymboliseerd door een tandwiel) rechtsboven in de browser. Selecteer Instellingen. Klik op Toon geavanceerde instellingen. Klik in de sectie "Privacy" op Content Settings. In de sectie "Cookies" kunt u cookies blokkeren.

 

Onder Chrome: Klik op het menupictogram (gesymboliseerd door drie horizontale lijnen) in de rechterbovenhoek van de browser. Selecteer Instellingen. Klik op Toon geavanceerde instellingen. Klik in de sectie "Privacy" op Voorkeuren. In het tabblad "Privacy" kunt u cookies blokkeren.

 

9. Toepasselijk recht en jurisdictie.

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de site capital-placement.info is onderworpen aan het Franse recht. Er wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de bevoegde rechtbanken van Parijs.

 

10. Het gaat om de belangrijkste wetten.

Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd bij wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 betreffende computers, bestanden en vrijheden.

 

Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie.

 

11. Lexicon.

Gebruiker: Internetgebruiker die verbinding maakt met de bovengenoemde site.

 

Persoonlijke informatie: "informatie die, in welke vorm dan ook, direct of indirect, de identificatie van de natuurlijke personen waarop zij van toepassing is mogelijk maakt" (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).